Fenix: Netwerk zorg aan geïnterneerden

Het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut werd o.a. onder invloed van de meerjarenplannen en het masterplan internering (FOD Volksgezondheid – Justitie), aanzienlijk uitgebouwd. Dit zorgaanbod bevat verschillende facetten zoals residentiële behandeling, mobiele en ambulante begeleiding/behandeling, woonvormen zoals beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen, dagbesteding, …

Meer informatie over het gehele zorgaanbod voor geïnterneerden en bijhorende contactgegevens vindt u via de psychewijzer (specifieke doelgroepen à volwassenen à internering):

https://www.psychewijzer.be/index.php/m2-specifieke-doelgroepen/m2-specifieke-doelgrepen-volwassenen/28-categorie-specifieke-doelgroepen/269-specifieke-doelgroep-forensisch-internering

Indien het voor u niet duidelijk is bij welk zorgaanbod u best aanmeldt, dan kan u contact opnemen met de medewerkers van de schakelfunctie. Deze personen zullen u adviseren en wegwijs maken in het zorgaanbod en waar nodig ondersteunen in het uitwerken van een zorgtraject. Afhankelijk van de voorkeursregio van verblijfplaats kan u met deze vragen terecht bij onderstaande medewerkers. Ook voor andere vragen (informatie, advies, ondersteuning) kan men bij deze medewerkers terecht.

 Vlaams-Brabant-Oost (Fenix):

 
Vlaams-Brabant-West/Brussel (Forensisch mobiel team):

 
Indien er een vraag is naar indicatiestelling, met name een uitgebreider onderzoek naar de zorgnoden en aangepaste zorgvorm, dan kan men hiervoor terecht bij de medewerkers te Fenix (Vlaams-Brabant-Oost).

Indien u vragen heeft met betrekking tot een interneringsdossier en hierover overleg wenst met een arts, kan u contact opnemen met de netwerkarts, Dr. Jolien Schildermans, jolien.schildermans@kamillus.broedersvanliefde.be, 0470/965520, 016/452752 (ma – do 9.00-17.00, vr 9.00-12.00).

Daarnaast werden netwerkcoördinatoren internering aangesteld. De netwerkcoördinatoren faciliteren de samenwerking tussen verschillende (zorg-, justitie- en welzijns-)partners en staan zo in voor de uitbouw van zorgnetwerken en zorgcircuits. Dit met het oog op een zorgaanbod waarbij de in- en doorstroom van geïnterneerde personen zo optimaal mogelijk verloopt en een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke integratie.

Netwerkcoördinator Internering FOD Volksgezondheid Hof van beroep Brussel Nederlandstalig: