Procesbegeleiding van aanmelding tot toeleiding naar zorg van geïnterneerden

Binnen ons netwerk vindt een substantiële groep geïnterneerden een zorgtraject. Toch stellen we elk jaar vast dat er ook een wezenlijk aantal een negatief antwoord krijgt Daarnaast is er ook een verlies aan efficiëntie en tijd doordat geïnterneerden binnen het netwerk bij verschillende partners tegelijk worden aangemeld die dan telkens hun eigen aanmeldingsprocedure en indicatiestelling doorlopen. De factoren die volgens onderzoek de voortgang in zorgtrajecten van geïnterneerden belemmeren zijn:

  • Het onvoldoende gebruik maken van gestandaardiseerde en gestructureerde protocollen voor de in- en uitstroom van geïnterneerden.
  • Het onvoldoende maken van een indicatiestelling of beoordeling van de behoefte van de forensische patiënt, zowel in het begin als tijdens de behandeling.

Eerder werden al initiatieven genomen om deze problemen het hoofd te bieden, maar deze dragen nog onvoldoende bij aan de doelstelling om gepaste zorg te bieden aan geïnterneerden met de meest efficiënte inzet van middelen.  

Ons project

Ons project heeft tot doel het doorontwikkelen van de bestaande methodieken van indicatiestelling en casustafels naar een gesystematiseerd model met efficiëntere procedures waardoor de respons op de aanmeldingen binnen het netwerk een hogere positiviteitsratio kent.

Deze doelstelling is op te splitsen in twee subdoelen:

  • Het ontwikkelen van een gedragen en toepasbare aanmeldingsprocedure 
  • Het toeleiden van geweigerde dossiers naar een gemandateerde casustafel op basis van een indicatiestellingsonderzoek in functie van het organiseren van zorg binnen het netwerk/gerichte doorverwijzing.

In een eerste fase willen we een aanmeldingsprocedure uitwerken die gedragen en toepasbaar is door de partners uit het netwerk, waardoor er zich een gemeenschappelijke taal ontwikkelt. In een tweede fase bouwen we een “aanmeldingspunt” en een “casustafel met gemandateerde partners” uit. Dit aanmeldpunt fungeert als procesbegeleider die de aanmeldingen van geïnterneerden binnen het netwerk coördineert aan de hand van vaststaande processen en protocollen. Met dit project willen we enerzijds de uitstroom van geïnterneerde patiënten uit de gevangenis bevorderen en anderzijds de doorstroom binnen het zorgtraject optimaliseren. Ook wordt er gestreefd naar een integratie binnen het netwerk en een maximale reïntegratie in de maatschappij. Meer info.