Wij hechten groot belang aan je privacy en aan het veilig verwerken van je persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 

VZW Walden is  verantwoordelijk voor de verwerking van  cliënt- en  bewonersgegevens.  We laten ons in dit kader bijstaan door een extern aangestelde DPO (Data Protection officer of functionaris voor gegevensbescherming). Daarnaast werd ook een lokale DPO aangesteld.

Voor al je vragen m.b.t. informatieveiligheid kan je terecht bij de lokale DPO via het e-mailadres: kamillus.lst.dpo@broedersvanliefde.kamillus.be. Via dit contactadres bereik je zowel de lokale DPO als het verantwoordelijk lid van het Bestuursorgaan Walden.

De lokale DPO en/of de verantwoordelijken van VZW Walden kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij een extern aangestelde DPO. Ook deze kan je per mail contacteren via DPO@broedersvanliefde.kamillus.be

VZW Walden verwerkt cliënten- en bewonersgegevens omwille van de volgende doelen:

 • Zorg voor cliënten en bewoners (behandeling, begeleiding, medicatie, doorverwijzing, wonen, …)
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname of begeleidingstraject
 • Cliëntveiligheid
 • Cliëntenadministratie en -facturatie
 • Onderzoek
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Om deze doelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);
 • contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres);
 • contactgegevens van doorverwijzers;
 • gezondheidsgegevens;
 • gegevens over de behandeling, begeleiding en de zorg (zoals medicatie, therapieën);
 • sociale gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling);
 • financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);
 • levensbeschouwing of religie, als u dat aan ons meedeelt;
 • voedingsgewoonten, als u die aan ons meedeelt;
 • in specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn of door de wet opgelegd zijn.

Onderstaande interne personen hebben toegang tot uw gegevens:

 • Onze medische en hulpverlenende medewerkers (artsen, begeleidend en behandelend team ) en eventueel hun secretariaatsmedewerkers.
 • Onze administratieve medewerkers.
 • Onze medewerkers van de onderhoudsdienst en technische dienst. 

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot uw gegevens:

 • Artsen die hebben doorverwezen of naar wie je wordt doorverwezen.
 • je ziekenfonds.
 • je verzekeringsmaatschappij, als je daarvoor toestemming geeft.
 • Het Riziv.
 • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er  bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Bij een opname in  een gerechtelijke context moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

Bewaartermijnen

Medische gegevens van cliënten en bewoners worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn.

Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

Je rechten inzake privacy uitoefenen

Je kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van je er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom VZW Walden die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: je mag steeds de gegevens die VZW Walden van je heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien je fouten in je gegevens vindt, mag je vragen om dit aan te passen. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan je gegevens;
 • recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;
 • recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien je bepaalde gegevens wenst over te dragen naar bijvoorbeeld een andere zorgorganisatie of  ziekenhuis, dan faciliteert VZW Walden dit;
 • recht van bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van je verwerkt worden, kan je zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer VZW Walden algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) je gegevens, dan kan je je hiertegen verzetten; momenteel gebruikt VZW Walden geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 • recht om jouw toestemming in te trekken: indien men je voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan je ten allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

Voor meer uitleg over hoe je een van deze rechten kan inroepen, gelieve je te richten tot de algemeen coördinator, de directie, of tot de hoofarts voor wat betreft medische gegevens.

Bij eventuele  vragen of wanneer je bijkomende informatie wenst, kan je je ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Deze website is momenteel: www.privacycommission.be